Prevádzkovateľom obchodu www.preinterier.sk je:

Ing. Jozef Neupauer
Slovenského raja 104,
053 13, Letanovce

IČO: 43188273
DIČ: 1076937378
IČ DPH: SK1076937378

Kontaktné údaje:

email: obchod@neunet.sk
tel.: 0908 322 507

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami preinterier.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami preinterier.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1 . Ochrana osobných údajov

Tieto obchodné podmienky umožňujú predávajúcemu archiváciu a reprodukciu osobných údajov za účelom plnenia  uzatvorenej kúpnej zmluvy  v súlade so zákonom  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Odoslaním objednávky kupujúci dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Tieto údaje su uchovávane na našom serveri , v prípade, že ste registrovaný zákazník a môžete ich kedykoľvek meniť. Ak si želáte registráciu zrušiť, informujte nás o tom mailom . Vaše konto zneaktívnime.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácii s ktorými musíme spolupracovať pri vybavení Vašej objednávky (doručovateľská spoločnosť ). Tieto údaje su poskytnute jednorazovo a iba na účel vybavenia Vašej objednávky.

K vybaveniu Vašej objednávky , potrebujeme Vaše základné informácie : meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu dodania (ak je iná ako fakturačna), telefónne číslo - pre rýchlejší kontakt. Poskytnutie údajov je dobrovoľné.

V prípade, že nakupujete ako firma , živnostník , k základným údajom potrebujeme IČ, DIČ , príp. IČ DPH

2. Objednávanie tovaru a dodacie podmienky

Po vytvorení objednávky Vám na Vami uvedený e-mail, príde informácia o prijatí objednávky. V prípade, že Vám tento e-mail nepride , kontaktujte nás, je pravdepodobné, že Vaša objednávka k nám nedorazila. Po prijatí objednávky , overíme stav Vami objednaného tovaru u dodávateľa(na sklade ) a zasleme informaciu o stave objednávky a predpokladanom termíne dodania.Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípade ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo ak dodávateľ výrazne zmenil cenu tovaru alebo ak je zverejnená cena tovaru celkom zjavne chybná-napr.nulová. O zrušení objednávky Vás budeme informovať e-mailom na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Dodacia lehota začína plynúť momentom potvrdenia o prijatí objednávky.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti.

3. Platobné podmienky a dodacie podmienky

Dobierka – kúpnu cenu zaplatíte až pri prevzatí tovaru .
Prevod na účet – podmienkou expedície objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho a to na číslo účtu: SK8309000000000523042103, BIC: GIBASKBX

Dodacie podmienky SR
Objednávka nad 40€ - ZDARMA
Objednávka do 40€ - kuriér 6,00 €, Slovenská pošta 3,- €


4. Storno podmienky

Objednávku môžete stornovať kedykoľvek pred jej expedíciou zaslaním na emailu alebo telefonicky 0908 322 507.

5. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §12 odst. 1 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu znáša náklady na vrátenie tovaru. Pri uplatnění tohoto práva je kupujúci povinný vrátit výrobok s pôvodným obalom, bez známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám s etiketou.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Zákazník od zmluvy odstúpiť nemôže v prípade, keď  vráti objednaný tovar poškodený,použitý /rozstihaný/ čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr do 10 dní.

Vrátený tovar zasielajte na adresu : Ing. Joyef Neupauer, Slovenského raja 104, 05313 Letanovce

Tovar odporúčame poistiť. Tovar nezasiejte na dobierku, nebude prebratý!

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy  má spotrebiteľ nárok len na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné
v najnižšej ponúkanej výške dodania na trhu.
Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu,
aj prípade,keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Od zmluvy nieje možné odstúpiť bez udania dôvodu, v prípade, že tovar bol zákaznikovi vyrábaný na mieru.

6. Záručná doba, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak  sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezodplatnú výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .

V prípade ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby , ktoré boli spôsobené nevhodným použitím tovaru a neodbornou manipuláciou.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe, ktorým je faktúra ,(pokladničný blok), ktorú zasielame spolu s každou objednávkou. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne v zložitejších prípadoch  najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7. Zodpovednosť za vady tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či je zásielka kompletná a neporušená. V prípade akýchkoľvek zistených vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný najneskôr do 24 hodín nám oznámiť. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenie obalu. V prípade, väčšieho porušenia zásielky alebo ak je viditeľné, že balík bol otvorený, zásielku nepreberajte a ihneď nás kontaktujte. V prípade podpísania prebratia zásielky preberacieho protokolu bez závad kupujúci  potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi kupujúci predávajúcemu elektronicky alebo inak- napr. telefonicky - 0908 322 507. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná. Zodpovedáme za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí i za vady ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania alebo nesprávneho zásahu.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

  • ak si kupujúci spôsobil vadu tovaru spôsobil  sám
  • ak bol kupujuci na vadu  upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • ak je  reklamovaný tovar po uplynutí záručnej doby

8. Prípadné spory medzi NeuNetom a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, doporučujeme kupujúcemu najskôr využiť kontakt  pre vyriešenie vzniknutej situácie.

8. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje platnú cenu  tovaru v potvrdenej objednávke.V našom e-shope ponúkame tovar osobám starším ako 16 rokov.

Sme pripravení zodpovedať na Vaše otázky na našich kontaktných mailových, resp. telefónnych číslach. Na našej stránke nájdete tipy a poradenstvo k použitiu našich dekoratívnych materiálov. Spolupracujeme s vyškolenými odborníkmi pre realizáciu kompletných finálnych úprav Vašich stien , čiže môžeme Vami objednané produkty dodať a taktiež sprostredkovať ich realizáciu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.10.2020