Záručná doba, reklamácia

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

V prípade ak  sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezodplatnú výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .

V prípade ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby , ktoré boli spôsobené nevhodným použitím tovaru a neodbornou manipuláciou.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe, ktorým je faktúra ,(pokladničný blok), ktorú zasielame do e.mailu spolu s každou objednávkou. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne v zložitejších prípadoch  najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Zodpovednosť za vady tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či je zásielka kompletná a neporušená. V prípade akýchkoľvek zistených vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný najneskôr do 24 hodín nám oznámiť. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenie obalu. V prípade, väčšieho porušenia zásielky alebo ak je viditeľné, že balík bol otvorený, zásielku nepreberajte a ihneď nás kontaktujte. V prípade podpísania prebratia zásielky preberacieho protokolu bez závad kupujúci  potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi kupujúci predávajúcemu elektronicky alebo inak - napr. telefonicky - 0908 322 507. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná. Zodpovedáme za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí i za vady ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania alebo nesprávneho zásahu.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

  • ak si kupujúci spôsobil vadu tovaru spôsobil  sám
  • ak bol kupujúci na vadu  upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • ak je  reklamovaný tovar po uplynutí záručnej doby

Prípadné spory medzi Predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Spotrebiteľ môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu,doporučujeme kupujúcemu najskôr využiť kontakt  pre vyriešenie vzniknutej situácie.